Epsilon Black Safety Razor

Epsilon Black Safety Razor

Ref: EPMA13
1